پاک کننده بسیار قوی برای زدودن لکه و هر گونه آلودگی از روی سطح کوارتز و انواع سنگ های مصنوعی, یک اسید معطر پایه آب که قابل رقیق سازی نیز می باشد.
42 2
New product: CounterPro! Stain protection product work special natural effect for work top. Approved for food contact. #Tenax #tenaxgroup #youniverse #youniversetenax #tenaxyouniverse #mastics #resins #abrasives #naturalstone #stone #marble #quartz #ceramics #surfaces #surfacetreatments #madeinitaly #tenaxitaly
45 1
New product!Netfix two component epoxy mortar idee for the manual application of mesh and mat in the back of natural stime tiles and slabs #Tenax #tenaxgroup #youniverse #youniversetenax #tenaxyouniverse #mastics #resins #abrasives #naturalstone #stone #marble #quartz #ceramics #surfaces #surfacetreatments #madeinitaly #tenaxitaly
38 0