قسمت دویست و هشتاد و دوم  آنچه ما از راه خواندن گزارشـهای خـود یونانیـان مـی دانـیم آنکـه همـۀ شـهرهای یونـانی و حتی آتن تا واپسین دم عمـر شاهنـشاهی هخامنـشی اگـر چـه نـه در داخـل مرزهـای ایـران ولـی در اطاعت ایران بودند، سربازان و مزدورانِ یونانی از جمله آتنی ها همیشه در ارتش ایران خدمت مـیکردنـد، بـسیاری از یونانیـانی کـه در مـصر و کلـده تحـصیل علـوم پزشـکی و ریاضـیات کـرده بودنــد در ایــران مــشغول کــار بودنــد، شهریارانــشان پیوســته از ایــران کمــک مــالی دریافــت میکردند، و دخالت ایران در امور سیاسی یونان همیشه استمرار داشت به نحوی که بـسیاری از سیاست مردان یونانی کـه بـیش از حـد ِّرضـایت یونانیـان بـه ایـران خـدمت مـیکردنـد دوره هـائی از عمرشان را به عناوین مختلف ­چه بـه صـورت مهـاجر وچـه بـه صـورت کارمنـد­ درایـران بـه سـر میبردند. این امر را به حدی نویسندگان یونانی به تکرار درنوشته هایشان آوردهانـد کـه دربـارۀ آنجای هیچ جدالی باقی نمیماند. #صفحه۲۸۲ #ایران #ایران_زمین #جاوید_ایران #آریاییها #هخامنشیان #مادها #اشکانیان #ساسانیان #امپراتوری_پارس #کمبوجیه #خشایارشا #هـرودوت #داریوش #خشایارشا #پرسپولیس #کوروش #کوروش_بزرگ #کوروش_کبیر #گزنفون #زرتشت #داریوش_بزرگ #iran #persepolis #Persian_Empire #Cyrus_the_Great #Darius_the_Great #King_of_kings_Xerxes #Xerxes منبع: کتاب تاریخ ماد، هخامنشی، پارت، سلوکی، ساسانی اثر امیرحسین خنجی عکس @warriors.historia
156 2
Sunday sunset 🌅 #meandmydog #xerxes #posenkönnenwir
62 0
#SPARTANSUNDAY - You better listen to Queen Gorgo!
106 1
Hadassa tem sua história descrita no Antigo Testamento. Foi esposa do rei persa Assuero (geralmente identificado como Xerxes), sua história é contada no Livro de Ester. Entre os judeus, Ester é celebrada na festa de Purim. Segundo o Livro de Ester, essa mulher originária da Judéia, chamava-se Hadassa, que significa mirta, em hebraico. Quando ela entra para o harém real, recebe o nome de Ester, que possivelmente era a designação dada à mirta, pelos medos. O Midrash interpreta o nome Ester em hebraico como tendo o sentido de "escondido". Ester escondia sua origem judia, conforme seu tio Mardoqueu lhe havia aconselhado. A mensagem principal do livro de Ester é que o povo de Deus não pode ser destruído, nem mesmo pelos inimigos mais poderosos do mundo! 👑 Acompanhe a história do Rei Assuero e Rainha Ester todo sábado às 13:15 no @sbtonline @redevtv . . . [História/History]. . . Direção: @odinfilmsoficial Produção: @vpacademyoficial . . . #LucasLima #oficial #official #ator #actor #atorbrasileiro #brazilianactor #Xerxes #ReiAssuero #Hadassa #RainhaEster #vpacademy #odinfilms #job #action #tv #novela #cinema #movie #series #instamood #instagram #amor #love #DCP #Deus
25 1