🌌🍀⚜🌿🍀☘🕉🌅🕉🌿☘🍀⚜🍀🌌 @psy.sarvari مرگی وجود ندارد گفتن اینکه مرگ وجود دارد همانند گفتن اینست که خدا وجود ندارد اگر خدا همه چیز است ( که دقیقاً همان چیزي است که هست ) و اگر همه چیز یکپارچه می باشد، آنگاه اگر یک چیز بمیرد مرده است و به این معنی خواهد بود که خداوند مرده است. در یک جمله اگر چیزي بمیرد خدا می میرد. والبته این امکان ندارد. بنابراین این جمله را خوب درك کنید: مرگ و خداوند نقیض یکدیگرند و امکان ندارد که در کنار یکدیگر قرار بگیرند.به گفته دیگر، اگر شما اعتقاد به خدائی دارید که انرژي تمام زندگیست و اینکه این انرژي نمیمیرد و فقط از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود و اینکه این انرژي الهی نه تنها در همه چیز وجود دارد بلکه همه چیز دوباره از این انرژي شکل می گیرند، آنگاه کمی برایتان قابل فهم تر می گردد که مرگ وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد واین همانچیزي است که باید باشد. گفتگو با خدا نیل دونالد والش #psychedelicart #psyfamily #tri#trippy #trancelife #psytrancefestival #chakra #chakras #illusion #openyourmind #trippy #trippyart
0 0
Not my first rodeo brodeo 🐎
0 1
0 0