ഒടിയൻ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ഭാഗമായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടന്ന റാലി . Shared by - @rebel_rock.er . 🌴KODUNGALLUR DIARIES🌴....shoutout fo the photos and occasions happens in Kodungallur .. tag us . . For more daily updates follow us on 👇👇👇👇👇👇👇 @kodungallur_diaries . Mahodhayapuram .👬👫👬👫👬👫 . ##kodungallur_diaries......#nature_photography #Kodungalur #greeen #God's_own_country #land_of_coconut #shoutout #followforfollow #likeforfollow #thrissurgram #thrissurtown #keralagodowncountry #imalayali # @mohanlal @mohanlalfansclub @all_kerala_mohanlal_fans_
139 0
കോട്ടപ്പുറം സ്കൂൾ . Pc- @e_x.stoner . 🌴KODUNGALLUR DIARIES🌴....shoutout fo the photos and occasions happens in Kodungallur .. tag us . . For more daily updates follow us on 👇👇👇👇👇👇👇 @kodungallur_diaries . Mahodhayapuram .👬👫👬👫👬👫 . ##kodungallur_diaries......#nature_photography #Kodungalur #greeen #God's_own_country #land_of_coconut #shoutout #followforfollow #likeforfollow #thrissurgram #thrissurtown #keralagodowncountry #imalayali #
223 2
അഴീക്കോട് . Vedio courtesy- @yusufnabeel . 🌴KODUNGALLUR DIARIES🌴....shoutout fo the photos and occasions happens in Kodungallur .. tag us . . For more daily updates follow us on 👇👇👇👇👇👇👇 @kodungallur_diaries . Mahodhayapuram .👬👫👬👫👬👫 . ##kodungallur_diaries......#nature_photography #Kodungalur #greeen #God's_own_country #land_of_coconut #shoutout #followforfollow #likeforfollow #thrissurgram #thrissurtown #keralagodowncountry #imalayali #
70 4
പ്രഭാതകിരണത്തിലൂടെ 🌍 . Pc- @_mr.rj_ . 🌴KODUNGALLUR DIARIES🌴....shoutout fo the photos and occasions happens in Kodungallur .. tag us . . For more daily updates follow us on 👇👇👇👇👇👇👇 @kodungallur_diaries . Mahodhayapuram .👬👫👬👫👬👫 . ##kodungallur_diaries......#nature_photography #Kodungalur #greeen #God's_own_country #land_of_coconut #shoutout #followforfollow #likeforfollow #thrissurgram #thrissurtown #keralagodowncountry #imalayali #
324 8