... کسی نمی تواند چیزی یاد بگیرد، مگر آن که آماده دریافتن باشد، بهترین معلم آن نیست که توان پاسخ به همه سوالات را دارد، بهترین معلم آن است که سوال ایجاد کند. "پل مارتین لستر" #about_meaning_of_life #wisdom #philosophy #tehran #karaj #azimiyeh #mindfulness #life #like4likes #textpost #instagram #vahid_golshahi ##درباره_معنای_زندگی #فلسفه #حکمت #فلسفه_وجودی #فلسفه_زندگی #معنای_زندگی #معنویت #کرج #عظیمیه #کرج_عظیمیه #تهران#ک#کتابانی #کتاب_خوب #کتاب #پل_مارتین_لستر #کتاب_بخوانیم #وحید_گلشاهی
1 0
we on 5 hours of sleep. faithfully.
1 2
Hope everyone is having a totally tubular Tuesday! - - - - - - - - - - - - - #mem#meme> #funny #gym#gymnast/a> #pommelhorse #men#mensgymnasticsmemes #wom#womensgymnasticss #flips #gymnast #gymnasticfails #mensgymnastics #womensgymnastics #floor #vault #beam #bars #rings #pbars #highbar #relatablepost #textpost #gymfail #meme #gymnastmeme #gymnasticsmemes #backflip #frontflip
1 0
wait i had more of these but i cant find them
8 1
i am straight up not having a good time rn my dreams ? horrible ! the goddamn worst
2 1