بند میر یا سد دول ابراهیمی یکی از آثار تاریخی که در پشت بند در شانزده کیلومتری غرب خنج واقع شده است . بنای اولیه این اثر متعلق به دوره ساسانی است که در زمان یکی از امرای سلجوقی امیر شریف الدین سلجوقی مرمت وبازسازی شده وبه سد میرشریف نیز معروف است . گفتنی است این اثر تاریخی با سنگ و ملات ساروج بنا شده است . این سد بنا بر اسناد معتبر تاریخی یکی از بلندترین سدهای ابخیزداری در جهان است . همچنین ویژگیهای این اثر این است که با یک سنگ بنا شده و33 متر ارتفاع دارد  وکاربری آن جهت فرسایش خاک وانباشت آب بوده است.
20 1