• سال‌ها بعدِ رفتنت هربار که از #پنجره به کوچه نگاه می کنم برایم دست تکان می دهی با چمدانی که همه چیز را بُرد حتی همین کوچه را، همین پنجره را، #چشم هایم را، ادامه ی این شعر را... . #معین_دهاز . • #موبايلگرافي #mobilegraphy #mobilephotography 🍂🍁
3 1