انکه میگفت منم بهر تو غم خوارترین چه دل ازارترین شد دل ازارترین #lindsaywixon #lindsaywixson #lindseywixon #lindseywixson #angelworld
36 0
A girl should be like a butterfly Pretty to see hard to catch ... دختر بايد مثل پروانه باشه زيبا برای ديدن ، گرفتن و دسترسی بهش دشوار . #lindsaywixon #lindsaywixson #lindseywixon #lindseywixson #angelworld
84 0
If things go wrong, dont go with them . اگه همه چيز بد پيش رفت، تو باهاشون نرو . #lindsaywixon #lindsaywixson #lindseywixon #lindseywixson #angelworld
79 0
You don’t have to be great to start, but you have to start to be great. لازم نيست عالی باشی تا شروع کنی، اما برای آن که عالی باشی، بايد شروع کنی. #lindsaywixon #lindsaywixson #lindseywixon #lindseywixson #angelworld
77 0
دیر و زودش مهم نیس! مهم اینه خواسته هات بشه داشته هات! #lindsaywixon #lindsaywixson #lindseywixon #lindseywixson #angelworld
102 0
the worst distance between two pepole is misunderstanding بدترین فاصله دو ادم سوتفاهمه #lindsaywixon #lindsaywixson #lindseywixon #lindseywixson #angelworld
109 2
Dreαм ѕo вιɢ тнey cαll yoυ crαzy انقـدر روياهاىِ بـزرگى داشتـه بـاش کـه همـه بهت بگـن دیوونـه #lindsaywixon #lindsaywixson #lindseywixon #lindseywixson #angelworld
135 2