ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਰੱਬ 😇ਕੋਲੋੰ ਨਹੀਉਂ ਮੰਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋੰ ਗੂੰਜੇ ਇਹੋ ਦਾਤ👏 ਚਾਹੀਦੀ #downtoearth #bmk #sardarg #sardari #fashionable #kurtapajamalover #patialashahipagg #paggawale #urbansardar #Kundimuchhwal #mushtaqlove #gymlovers #fitnesslover #pindavale #bffs #singhsaab #mehradeep107 #proudtosardar #proudtosikh
101 17