. . enoshima , japan . . 🇯🇵🌊 . #kaiseimorita #kaiseiphotograph
5 3