🔳Cumhurbaşkanına hakaret suçu, genel hükümlerden ayrı olarak Türk ceza kanunu madde 299’da özel bir madde şeklinde düzenlenmiştir. 🔳Bu suç ile makamın değeri konusunda toplumun sahip olduğu duygu ve düşünceleri sarsan, Cumhurbaşkanlığı makamının şeref ve saygınlığına zarar veren fiil ve sıfatların isnat edilmesinin veya sövme fiillerinin cezalandırıldığı ileri sürülmektedir. 🔳Cumhurbaşkanlığı makamının fonksiyonları, işlevi, yerine getirdiği görevi değil, hukuksal bir kavram olarak Cumhurbaşkanının “şerefi” korunmak istenmektedir. Suçun faili herkes olabilir. Cumhurbaşkanlığı sıfatı seçimle değil andiçmeyle başlar. Suçun görevin devamı sırasında işlenmesi gereklidir. 🔳Suçun alenen işlenmesi halinde hükmedilecek ceza 1/6 oranında ayrıca arttırılacaktır. Örneğin, internetten sosyal medya üzerinden, bir tv programında veya bir caddede bağırarak hakaret etmek suçun aleni bir şekilde işlenmesine neden olur. 🔳Hakaret, bir kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle; onur, şeref ve saygınlığa saldırmasıdır. 🔳Eylemin yüze karşı ya da yoklukta işlenmesi arasında fark yoktur. Suçu işleyen failin bir kişinin duyabileceği şekilde yoklukta hakaret etmesi halinde suç oluşur. 🔳 Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.299/1). Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır (TCK m.299/2).Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır . Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. . . . . #hukuk #avukat #hukukfakültesi #arabuluculuk #istanbulbarosu #kadınhakları #ailehukuku #cezahukuku #hukukçu #medenihukuk #duruşma #boşanma #hukukbürosu #istanbulhukuk #hukuköğrencisi #anayasa #hakim #law#lawyering #attorney #lawyer #lawoffice
5 0
🔳iddia ve savunma dokunulmazlığı, yargılama sürecine katılan tarafların özgürce iddia ve savunmalarını ortaya koymasını sağlayan hukuksal güvence mekanizmasıdır. 🔳iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamındaki söz ve davranışlar hakaret suçu teşkil etmez (TCK m.128). Hakaret suçu unsurlarının oluşup oluşmadığı değerlendirilirken iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamındaki fiiller bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilir. 🔳Avukatın duruşmada söylediği sözler veya dilekçesinde ileri sürdüğü iddia ve savunmalar dokunulmazlık kapsamındadır. Tabiri caiz ise, elçiye zeval olmaz. . . . . . #hukuk #avukat #hukukfakültesi #arabuluculuk #istanbulbarosu #kadınhakları #ailehukuku #cezahukuku #hukukçu #medenihukuk #duruşma #boşanma #hukukbürosu #istanbulhukuk #hukuköğrencisi #anayasa #hakim #law#lawyering #attorney #lawyer #lawoffice
12 0
🔳Hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir: 🖋Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi, 🖋Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi. Hakaret suçu doğrudan kişinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırıdır. Hakaret suçu ile sosyal bir kavram olan “şeref” ve kişinin özsaygısı korunmaktadır. 🔳Hakaret suçunun basit şekli takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer alır. Suçun mağduru, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde şikayet hakkını kaybeder. Şikayet hakkı, en geç dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır. 🔳Hakaret suçunun nitelikli hali şikayete tabi değildir. Bu nedenle suçun nitelikli halleri için herhangi bir şikayet süresi sınırlaması yoktur. Suçun nitelikli hallerinin işlenmesi halinde cumhuriyet savcılığı resen soruşturma başlatmaktadır. . . . . #hukuk #avukat #hukukfakültesi #arabuluculuk #istanbulbarosu #kadınhakları #ailehukuku #cezahukuku #hukukçu #medenihukuk #duruşma #boşanma #hukukbürosu #istanbulhukuk #hukuköğrencisi #anayasa #hakim #law#lawyering #attorney #lawyer #lawoffice
13 0
23 1