يك درخت هر چه پير تر مي شود، پر بار تر ، و شاخه ها و برگهاي بيشتري به خود مي گيرد، و همچنين افتاده تر خواهد بود ... اگر ادعا مي كني كه كشيش هستي و چهل سال ايماندار و گرمي و سختي دنيا را چشيدي ولي با كوچكترين حرفي ، يا نوشته اي ، و يا از رفتار كسي از كوره در مي روي و محبت و مهرباني در وجودت و در كلامت و در قلمت نيست ديگران را فريب نده و سنگ دانش و علم و خرد و حكمت و كمال را به سينه مزن ... مـی گويند؛ صـبـر پـاداش آدمـیـسـت...! اما، کـاسـه صـبـر گـر پُـــر شـود...! بـا قـطـره ای؛ سـر ریـز مـی شـویم هـر ظـرفـی؛ ظـرفـیـتـی بـاد...!! گـاهـی آنـقـدر لـبـریـز مـی شـویـم ؛ کـه حـتـی ظـرفـیـت یـک قـطـره را رو خـودمـان نـداریـم...! آن زمـان سـکـوت کـن ، شـایـد در حـال انـتـقـال از وضـعـیـتـی بـه وضـعـیـت دیـگـری در زنـدگـی هـسـتـی ، شـایـد کـاسـه تـرک بـخـورد ؛ و آبـی ریـخـتـه شـود... امـا بـه مـرور رسـوب زمـان ؛ کـاسـۀ ظـرفـیـت وجـودت را تـرمـیـم خـواهـد کـرد ؛ و گـنـجـایـش آن قـطـره اضـافـی حـال را ؛ در آیـنـده ؛ بـرایـت مـمـکـن خـواهـد سـاخـت و ایـن قـصـه مـکـرر ادامـه دارد ، رشـد نـمـودن و تـکـامـل در مـسـیـحـیـت بـه چـهل سـال ایـمـانـی تـو نـیـسـت ؛ واژه ای اسـت ؛ کـه مـعـانـی بـسـیـار دارد ، و زمـان آبـسـتـن حـوادثـی اسـت ؛ کـه آدم را گـداخـتـه مـی کـنـد و چـون پـتـکـی بـر سـرت آوار مـی شـود ؛ تـا از تـو فـولاد سـازد ، امـا در مـسـیـحـیـت فـولاد از جـنـس ضـمـخـت و سـرد و سـخـت نـمـود پـیـدا نـخـواهـد کـرد ؛ چـون در قـالـب انـسـانـی پـدیـد آیـد ؛ طـبـعـی نـرم و گـرم و مـهـربـانـی در سـیـمـا و جـوهـره وجـودت بـوجـود خـواهـد آورد...! نـیـکـنـام @jalilsepehr @shabakeh7 @geranbaha_online @pastorrasoul @ebaghestani
2 1
Is it close enough to Christmas to start posting Christmas memes yet. Oh well still doing it. #chr#chr#christian #blessed #pray #Jesus #God #christian #faith #amen #religion #hope #church #service #follow #hillsong #memes #gospel #love #bible #worship #christ #christianmemes #dailymemes #cross #praise #scripture #sermon #christmas #seinfeld #gold
16 0