به او بیاموز که دوست داشته باشد! عشق حیوانات به کودک کمک میکند یاد بگیرد به تمام موجودات در دنیای بیرون احترام داشته باشد و عشق را یاد بگیرد! #ویبیبی #کودک #حیوانات #عشق #weebaby #baby #animals #love
0 0