Soon it is time to search these monsters again 😍 . . . . . . #ahven #perch #fishing #ice#icefishing #pilkintä #raymarine #grimman #saxa #hummingbird #rapala #ruoto #ismete #trophyfish #crappie #icefish
145 4
^^ TAG DER HANDSCHRIFT Saschas Werkzeug, Ausdrucks- und Stilmittel. Was wäre die #wortmalerei nur ohne eine eigene #handschrift ☺️🖌🖍📝🖊🖋✒️✏️❣️ #tagderhandschrift #handwriting #handgeschrieben #eigenehandschrift #dom#dom#domkfueralle #domopkoelsch #schoenundgut #domblick #madeincologne #art #schnee #köln #kölnerdom #dom #cgn #liebedeinendom #homeiswherethedomis #endlichschnee #liebedeinestadt #veedel #ehrenfeld #saxa #atelier #dok #domliebe #ccaa
61 5
ALLAHIN YER ÜZÜNDӘKİ CӘNNӘTİNİN AÇARI.. Qәlblәri – Allahı zikr etmәk qәdәr heç bir şey rahatlaşdıra bilmәz, ondan daha böyük savabı olan başqa bir әmәl ola bilmәz. Bu, Allahın bir vәdidir: "....Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar.” (Rad, 28) Allahı xatırlamaq, Onun yer üzündәki cәnnәtinin açarıdır. Onun yer üzündәki cәnnәtinә daxil olmayan, axirәtdәki cәnnәtinә dә daxil ola bilmәz. Zikr, nәfsin – xәstәlik, sıxıntı vә iztirablardan qurtuluşudur. Hәtta o, bütün uğurların vә qurtuluşun asan vә qısa yoludur. Zikrin faydalarını görmәk üçün Qurani-Kәrim oxu vә düşün. Şәfaya nail olmaq üçün, günlәr boyunca zikr dәrmanını iç. Qısası, sәn Onu (Allahı) zikr et, xatırla ki, O da sәni zikr etsin, xatırlasın: "...Siz Məni xatırlayın (zikr edin) ki, Mən də sizi yada salım!..” (Bәqәrә, 152) Qorxu, narahatlıq, üzüntü vә kәdәr buludları, Allahı zikr etmәklә dağılar.. Hüzn dağları, Onun zikri ilә ortadan qalxar.. Allahı zikr edәn kimsәlәrin rahatlığına heç tәәccüb etmә!.. Çünki doğru olan vә Rәbb tәrәfindәn vәd olunan da budur. Tәәccüb edilmәsi gәrәkli olanlar, Allahın zikrindәn qafil olanlardır. Yoxsa onların qәlblәri, Allahdan qeyrilәrinin zikri ilә mәşğuldur?! Әgәr elәdirsә bil ki: "(Onlar) ölüdürlər – diri deyillər və nə vaxt dirildiləcəklərini də bilmәzlər..” (Nәhl, 21) Ey yuxusuzluqsan şikayәt edәn! Ey kәdәrdәn ağlayan! Ey baş verәn hadisәlәr sәbәbi ilә әziyyәt çәkәn! Ey bәla vә müsibәtlәrdәn dolayı sovrulmuş insan! Haydi, O’nun müqәddәs vә mübarәk adını çәk, O’nu zikr et! "...Heç (Allahın özündən başqa) Ona bənzərini tanıyırsanmı?” (Mәryәm, 65) Hәyatın sıxıcıdırsa, daima narahatlıq vә kәdәr içәrisindәsәnsә, әmin ol ki Allahı zikr etmәkdәn uzaq düşmüsәn, qafillik çuxurundasan.. Dәrhal oradan çıx, dünya vә axirәt xoşbәxtliyinә doğru qaç.. "Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq və Biz Qiyamət günü onu kor kimi hüzurumuza gətirdəcəyik..” (Taha, 123) #Allah#Islam#din#like#followforfollow#followme#insta#islamlove#muslim#Quran#hed#hedishabibnurmagomedov#instabaku#instaazerbaijan#repost#respect #cüme #imam #iman #exlaq #hedis #aye #sev#sevgi #ail#aile #sunne #hicab #saxa #sevgi #aile #xeber #kitab
164 0
Kuddüs, gayet mukaddes her türlü kusurdan uzak, her vasfında mükemmel, sınırlamaya ve tasvire sığmaz, hiçbir leke kabul etmez, tertemiz demektir. O,yaratıklardan her hangi birine benzemez. Cenab-ı Hak buyuruyor: Her türlü noksanlıklardan arınmıştır. Dengi, rakibi, eşi yoktur. İnsani sıfatlardan uzak.O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mülkün sahibidir, Kuddus'tur (eksiklikten arınmıştır), selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır Allah. Haşr, 23 . . . #Allah#Islam#din#like#followforfollow#followme#insta#islamlove#muslim#Quran#hed#hedishabibnurmagomedov#instabaku#instaazerbaijan#repost#respect #cüme #imam #iman #exlaq #hedis #aye #sev#sevgi #ail#aile #sunne #hicab #saxa #sevgi #aile #xeber #kitab
117 0
Zikrlər Barədə Xatırlatma... Ən çox tövsiyə edilən zikrlər və faydaları. Alimlərdən Sədi (Allah ona rəhmət etsin) demişdir: Araşdırma nəticəsində aydın olmuşdur ki, Peyğəmbərimizin (sallallahu aleyhi vasəlləm) ən çox tövsiyə etdiyi zikrlər aşağıdakılardır. Bu zikrlər sıxıntı, kədər, problemlər, xəstəliklərin aradan qalxması və günahların silinməsi üçün ən yaxşı və uzun mübarizə yoludur. 1. Peyğəmbərimizə salavat zikri (sallallahu aleyhi vasəlləm) demək. Gün ərzində bu zikri çox de və günün sonunda bu zikri çox-çox etmişlərdən olacaqsan. 2. Çox sayda "Əstəğfirullah" demək. Boş vaxtında Allah sənə bu zikri deməyi asanlaşdırsa, gün ərzində 2000 dəfə deyə bilərsən. 3."Yə Zəl Cələli val İkram"- çoxlarının unutduğu zikrdir. Peyğəmbərimiz ( sallallahu aleyhi vasəlləm) bu zikri çox-çox deməyi tövsiyyə etmişdir. Çünki bu zikrdə böyük bir sirr vardır. Yə Zəl Cələl: yəni əzəmət sahibi, val İkram isə  səxavət və kərəm sahibi deməkdir. Gün ərzində dəfələrlə bu zikri desən, Allah sıxıntını aradan qaldırar, çünki Kərəm sahibi olan Allah sənin ehtiyacını hər kəsdən daha yaxşı biləndir. 4."Lə havlə valə quvvatə illə billəhi. Peyğəmbərimizin (sallallahu aleyhi vasəlləm) ən çox tövsiyə etdiyi zikrlərdəndir və cənnət xəzinəsidir. Bu zikri çox-çox desən, Allahın böyük lütfü və rəhməti ilə sənin üçün neçə xeyirlərə qapı açdığının şahidi olarsan. 5. Yunus (aleyhissalamın) zikri. "Lə iləhə illə əntə subhanəkə, inni kuntu minəz-zalimin" Bu zikr insana sevinc gətirər və üzüntüləri yox edər. 6. Subhanallah, əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər. Önəmli qayda. Zikrlər və dualarda səmərə və fayda əldə etmək üçün son dərəcə davamlı olmaq və çox-çox etmək önəmlidir. Allah sevgisinə nail olmaq sənin bu zikrləri çox etmənə bağlıdır. Dualarının qəbul edilməsi isə duaya davamlı və israrlı olmağa bağlıdır. Əs-Sədinin (Allah rəhmət etsin) "Elm əl-əqaid va tovhid a axlaq val əhkam" kitabı, səh. 47 #Allah#Islam#din#like#followforfollow#followme#insta#islamlove#muslim#Quran#hed#hedishabibnurmagomedov#instabaku#instaazerbaijan#repost#respect #cüme #imam #iman #exlaq #hedis #aye #sev#sevgi #ail#aile #sunne #hicab #saxa #sevgi #aile #xeber #kitab
113 0