#هربرت_کیلپین موسس باشگاه #آث_میلان به همراه تاجر انگلیسی به نام آلفرد ادواردز در دسامبر ۱۸۹۹ باشگاه #کریکت و #فوتبال #میلان را تاسیس نمودند
27 0