به یاد داشته باشیم: میزان انسانیت یک فرد از نحوه برخورد او با دیگرانے که براے وی هیچ کارے نکرده اند،مشخص می شود. #رامبد_جوان #کاملترین_دین #الگو
2 0