شیما بابائی Shima Babaei🏳 @shimaababaei
374 Posts
25k Followers
111 Following
فعال مدنی و حقوق بشر ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
374 Posts
25k Followers
111 Following
فعال مدنی و حقوق بشر ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست.