مریم ل بەری بژیم .. @nafratiii
12 Posts
90k Followers
9 Following
@zalami.mri . ئەگەر تــــە خیانەت دیتبیت نەسەحکە پوستیت من . . جونکی شەمالک دسوژیت دا مروف ببینییت . . دی وەلتە کەم هەروژ بسوژی و وئ نەبینی
12 Posts
90k Followers
9 Following
@zalami.mri . ئەگەر تــــە خیانەت دیتبیت نەسەحکە پوستیت من . . جونکی شەمالک دسوژیت دا مروف ببینییت . . دی وەلتە کەم هەروژ بسوژی و وئ نەبینی