مریم ل بەری بژیم .. @nafratiii
1k Posts
62k Followers
7k Following
ئەگەر تــــە خیانەت دیتبیت نەسەحکە پوستیت من . . .جونکی شەمالک دسوژیت دا مروف ببینییت . . .دی وەلتە کەم هەروژ بسوژی و وئ نەبینی .
1k Posts
62k Followers
7k Following
ئەگەر تــــە خیانەت دیتبیت نەسەحکە پوستیت من . . .جونکی شەمالک دسوژیت دا مروف ببینییت . . .دی وەلتە کەم هەروژ بسوژی و وئ نەبینی .
وەکی بەرێ ژ تە غەریب نابم
995 16
ئه و جو ئه ز مام 💔
1k 25
ئەز ژبەر رحــاتە دێ ب ئێک زلکا ئاگری دوماهیک ژیاناخو ئینم 😐
1k 32
هه مي تشتي من بر
1k 33
💔
997 42
💔
1k 20
💔ئه ز زانم نه بومنه
1k 36
💔دلي ته ديواري ره ق تره
1k 50