ਮਾਨ ਬੇਈਮਾਨ 🕊️ @mani.pb03
43 Posts
11k Followers
27 Following
👉 ਕਬੂਤਰ ਬਾਜੀ 🕊️ 👉 ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ 👉 ਰੰਗ ਪੱਕੇ ਆ ਧੁਪ ਧੂੜ ਤੇ ਧੱਕੇ 👉 ਯਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋ(pb03) 😘my life 😘 ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ
43 Posts
11k Followers
27 Following
👉 ਕਬੂਤਰ ਬਾਜੀ 🕊️ 👉 ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ 👉 ਰੰਗ ਪੱਕੇ ਆ ਧੁਪ ਧੂੜ ਤੇ ਧੱਕੇ 👉 ਯਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋ(pb03) 😘my life 😘 ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ