കുരുത്തംകെട്ടോൻ™🎭 50k @kuruthamketton
18 Posts
46k Followers
70 Following
കുരുത്തം ഫുൾ കെടാതെ എവിടെയോ ഒരു തിരിനാളം ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങളായിട്ടത് ഊതി കെടുത്തരുത്🦁 ◾️ചില സങ്കടങ്ങൾ കരഞ്ഞാൽ തീരും ◾️ചിലത് എഴുതി തന്നെ തീർക്കണം📝
18 Posts
46k Followers
70 Following
കുരുത്തം ഫുൾ കെടാതെ എവിടെയോ ഒരു തിരിനാളം ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങളായിട്ടത് ഊതി കെടുത്തരുത്🦁 ◾️ചില സങ്കടങ്ങൾ കരഞ്ഞാൽ തീരും ◾️ചിലത് എഴുതി തന്നെ തീർക്കണം📝
അത്‌ പിന്നെ ച്ചെന്നെത്തുന്നത് ആകെ കുഴപ്പത്തിലേക്കാകും! 😊 [മെൻഷൻ that ചങ്ക്‌സ്] . . . . ✍🏻 follow 👉 @kur@kuruthamketton ❤ ചില സങ്കടങ്ങൾ കരഞ്ഞാൽ തീരും ചിലത് എഴുതി തന്നെ തീർക്കണം! 📝 . . . . . Any credit issue Plz.DM follow @kuruthamketton 😍 #kuruthamketton ❣️ #kattankappai #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala🌴 #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #mal#malayalamgraphy #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #mal#malayalamquotes💔 #malayalamquotes💔 . . . . ◾️അടുത്ത പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ വരാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക 👇 . . Follow 👉 @kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️
5k 82
Follw me 👉 @kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaa@kaaalann ബാക്കി ഈ page പറയും ❤️❤️❤️ ഒന്ന് കേറി നോക്ക് ഖൽbe❤️❤️😍😘 @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann @kaaalann മക്കളെ ഇതുവരെ ഈ പേജ് follow ചെയ്തില്ലേ...👉@kaaalann . Follow me 😈 @kaaalann . . @kaaalann #mal#mal#mal#malayalamtypography #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalam #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #kaaalann #malayalamquotes💔 #lovemalayalam #typography #typographyinspired #typographic #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographyedit #ker#kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala🌴 #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram . . Follow me @kaaalann
690 2
ഞാൻ നിന്നെ മറന്നു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ.. മടിക്കാതെ നീ വന്നോളൂ.. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉണരാത്ത ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും! . . ✍🏻 follow 👉 @kuruthamketton ❤ ചില സങ്കടങ്ങൾ കരഞ്ഞാൽ തീരും ചിലത് എഴുതി തന്നെ തീർക്കണം! 📝 . Voice credit: @km_shahir_bin_ommer ❣️ . . #kattankappi #malayalamwritings #kerala #godsowncountry #malayalamquotes #kavitha #ezhuthu #malayalamkavitha #lovemalayalam #imalayali #beingmalayali #wearemalayalees #madhavikutti #malayali #typography_kerala #thasvy #entekeralam #kuruthamketton #kerala_360 . . . . ◾️അടുത്ത പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ വരാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക 👇 . . Follow 👉 @kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️
4k 57
At least ഒരു കൊതുക് തിരിയെങ്കിലും 😬😬🙌😜 . . ✍🏻 follow 👉 @kur@kuruthamketton ❤ ചില സങ്കടങ്ങൾ കരഞ്ഞാൽ തീരും ചിലത് എഴുതി തന്നെ തീർക്കണം! 📝 . . . Plz DM4 picture credit❤ . ◾️Follow: @kuruthamketton 🍁 #kuruthamketton 🚸 #ker#keralagraphy #mal#mal#malayalamtypography #malayalamtypography #malayalamart #malayalamquotes #malayalamlovequotes #malayalam #dq #mohanlal #mallufootball #malayalamtypography⚛ #malluwood #mallugram  #keralagodsowncountry #keralabikers #keralawedding #kerala_360 #kerala #keralatourism #keralatalents #braanthan #tovino #tovinothomas #tovinofans #typographykerala #typography_kerala . . . . . . ◾️അടുത്ത പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ വരാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക 👇 . . Follow 👉 @kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ .
3k 27
തമാശക്ക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് "നീ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടോടെ?" എന്ന്, പക്ഷെ തമാശക്ക് പോലും നിന്റെ ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കം പേരിൽ അപൂർവം ചിലർ മാത്രം ചില പ്രത്യേക മനുഷ്യർ !❣️ [Mention that നീ ചത്തില്ലേ ടാ ന്ന് ചോദിക്ക് ചങ്ക്‌സ് ]😍 . . . ✍🏻 follow 👉 @kuruthamketton ❤ ചില സങ്കടങ്ങൾ കരഞ്ഞാൽ തീരും ചിലത് എഴുതി തന്നെ തീർക്കണം! 📝 . . . . . Any credit issue Plz.DM . #kuruthamketton ❣️ #kattankappai #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala🌴 #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #mal#malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #mal#malayalamquotes💔 #malayalamquotes💔 . . . . ◾️അടുത്ത പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ വരാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക 👇 . . Follow 👉 @kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️
5k 20
ദിങ്ങനെ പറയാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടേൽ ലൈഫ് ഒന്നൂടെ കളർ ആയേനെ 😍 ല്ലേ.. [Mention dat person❣️] . . . ✍🏻 follow 👉 @kuruthamketton ❤ ചില സങ്കടങ്ങൾ കരഞ്ഞാൽ തീരും ചിലത് എഴുതി തന്നെ തീർക്കണം! 📝 . . . Pic credit: @a_t_h_u_l__30 #kattankappi #malayalamwritings #kerala #godsowncountry #malayalamquotes #kavitha #ezhuthu #malayalamkavitha #lovemalayalam #imalayali #beingmalayali #wearemalayalees #madhavikutti #malayali #typography_kerala #thasvy #entekeralam #kuruthamketton #kerala_360 . . . . ◾️അടുത്ത പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ വരാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക 👇 . . Follow 👉 @kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️
24k 441
തിരക്കിൽ അല്ല .. തിരക്കാറില്ല ... അത്രേ ഒള്ളു 👍 . . . ✍🏻 @kur@kuruthamketton ❤ ചില സങ്കടങ്ങൾ കരഞ്ഞാൽ തീരും ചിലത് എഴുതി തന്നെ തീർക്കണം! 📝 . . . . . . ◾️Follow: @kuruthamketton 🍁 #malayali #kuruthamketton #braanthan #mal#mal#malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalam #mal#malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malappuram #malayalamquotes💔 #lovemalayalam #typography #typographyinspired #typographic #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographyedit #ker#kerala/a> #keralatypography #keralatourism #kerala🌴 #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #malayalamquotes #trissur . . . . . . ◾️അടുത്ത പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ വരാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക 👇 . . Follow 👉 @kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kur@kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ Follow 👉 @kuruthamketton❣️ . .
6k 27