شهر شلوغ 🧠 @araz_pashaeii
8 Posts
54 Followers
55 Following
8 Posts
54 Followers
55 Following
من از اين شهر وحشى خيلى ضربه خوردم
45 0
اين شهر لعنتي همه چيزمونو گرفت
56 0
Rooze Khoob
52 0
، زندگى
73 0
شهر من ، من به تو مى انديشم
48 0