2 ông bướng gặp nhau. 😂 Ông lớn thơm tay mình thì ông bé lao đến kéo tay mình ra 🤣 Yêu chết lên được. 💋💋 P.s: @trbgem_ vô hình trong bức ảnh này 🤣 #miss #u #mylove #luxu
2 0
It's #Live this Friday. Free cocktails on the house for early birds before 7pm. @Covalagos @Theforeplayfridays #For#Foreplayays 🔥 🔥 #Cov#Covage #Covalagos #Cova #Friday #Fridayz #FridayParty #Foreplay #PartyParty #MassiveParty #Loading #Lagos #LagosNigeria #Luxu #Wotn #Rooftopkings
55 0
#THEFOREPLAYFRIDAYS #EVERYFRIDAYS 🔥🔥🔥🔥 Friday 20th, October 2017 | Doors open at 5Pm | Free Cocktails until 7Pm🍹🍸🍹🍸🍹🍸 | The Foreplay Pitcher Introduction | Music from DJs you trust to hold it down | Birthday Special | Guest Appearance & more @covalagos🔝 🔝• #Cov#Covage #Covalagos #Cova #TheForePlayFridays #Fridays #EveryFriday #Fridaynightlights #Fridaymood #MassiveParty #Loading #Lagos #LagosNigeria #Luxu #Wotn
14 0
#THEFOREPLAYFRIDAYS #EVERYFRIDAYS 🔥🔥🔥🔥 Friday 20th, October 2017 | Doors open at 5Pm | Free Cocktails until 7Pm🍹🍸🍹🍸🍹🍸 | The Foreplay Pitcher Introduction | Music from DJs you trust to hold it down | Birthday Special | Guest Appearance & more @covalagos🔝 🔝• #Cov#Covalounge #Covalagos #Cova #TheForePlayFridays #Fridays #EveryFriday #Fridaynightlights #Fridaymood #MassiveParty #Loading #Lagos #LagosNigeria #Luxu #Wotn
19 3
#THEFOREPLAYFRIDAYS #EVERYFRIDAYS 🔥🔥🔥🔥 Friday 20th, October 2017 | Doors open at 5Pm | Free Cocktails until 7Pm🍹🍸🍹🍸🍹🍸 | The Foreplay Pitcher Introduction | Music from DJs you trust to hold it down | Birthday Special | Guest Appearance & more @covalagos🔝 🔝• #Cov#Covage #Covalagos #Cova #TheForePlayFridays #Fridays #EveryFriday #Fridaynightlights #Fridaymood #MassiveParty #Loading #Lagos #LagosNigeria #Luxu #Wotn
15 0
#The#The#TheForePlayFridays #Everyfriday 🔥🔥🔥🔥🔥 Friday 20th October 2017 Doors open at 5pm Free Cocktails until 7pm The Foreplay Pitcher Introduction Music from Djs you trust to hold it down. Birthday specials Guest appearances and more @Covalagos 🔝 🔝 #Cov#Covalounge #Covalagos #Cova #TheForePlayFridays #TheForePlayFridays #Friday #Fridayz #Fridaynightlights #Fridaymood #Fridays #Launch #MassiveParty #Comingsoon #Loading #Lagos #LagosNigeria #Luxu #Wotn
24 2
Red roses Always classy Luxury life #undilutedfashion #luxu #luxurylifestyle
34 0