راهنماى بازيگرى روزانه: اتكاء به خود، كليد يك زندگى نيرومند است. انسان بايد به درون نگاه كند تا جوابهايش را بيابد. رابين ويليامز ———————————— اگر مايل بوديد نظرتون رو در مورد متن بالا بنويسيد تا از نظرات هم استفاده كنيم. I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. #robinwilliams #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
41 3
راهنماى بازيگرى روزانه: بازيگران نبايد از اين حقيقت كه ميترسند، بترسند. فكر ميكنم كه اين ترس نشانه خوبيست. ناومى هريس ————————————- اگر مايل بوديد نظرتونو در مورد متن بالا بنويسيد تا از نظرات هم استفاده كنيم. ——————————————— I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. #naomieharris #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
42 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: براى من، هيچ چيز شگفت انگيزتر و در خور تماشاتر از زندگى واقعى نيست. اين مردم در وضعيتهاى وخيمى به سر ميبرند، زمانى كه حادثه بزرگى در زندگيشان رخ ميدهد. دبرا مسينگ #debramessing #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
47 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: هيچوقت به هيچكس اجازه ندهيد كه باعث شود احساس كنيد كه لياقت آنچه ميخواهيد را نداريد. هيث لجر #heathledger #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
41 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: من بازيگرى كه هيچ كاري انجام نميدهد ولى انگار دارد كارهاى زيادى انجام ميدهد را تحسين ميكنم. خودم دوست دارم بتوانم در حين بازى با انجام كارهاى بسيار كم، در حال انجام كارهاى زيادى باشم. تيلر كيش #taylorkitsch #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
45 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: ما نميتوانيم كماكان انقدر محدود به سينما فكر كنيم. ما هنوز نميدانيم سينما دقيقا چيست. شايد سينما فقط به گذشته يا صد سال اول اين حرفه اطلاق شود، زمانى كه مردم براى ديدن يك فيلم به سالن ميرفتند. متوجه هستيد؟ مارتين اسكورسيزى #martinscorsese #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
47 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: من بيشترين لذت را با از دست دادن خويشتن به دست مى آورم كه فقط با درك جزئيات يك زندگى ديگر امكان پذير است. دنيل دى لوئيس #danieldeylewis #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
53 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: هر لحظه را طورى بازى كنيد كه انگار تمام كائنات در يك تعادل كامل بين نيروهاى خوبى و شيطانى است و عمل شما آخرين ضربه اى است كه تمام خلقت را به يك سمت يا سمت ديگر سوق ميدهد. لرى سيلوربرگ #larrysilverberg #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
41 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: در تمام لحظه هاى زندگيم، به شدت ميترسيدم... و اجازه ندادم اين ترس جلوى انجام دادن حتى يكى از كارهايى كه ميخواستم انجام بدهم را بگيرد. جرجيا اُكيفى #georgiaokeefe #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
51 2
59 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: من به اين اعتقاد ندارم كه حركتى براى حرفه ام خوب است يا حركتى براى حرفه ام خوب نيست. من فقط كارهايى را انجام ميدهم كه خوشحالم ميكنند. ووپى گلدبرگ #whoopigoldberg #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
45 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: شما نميتوانيد كسى كه نااميد نشده و به هيچ عنوان تسليم نميشود شكست بدهى. بيب روث #baberuth #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
50 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: بازيگران نياز به نوعى خشونت درونى دارند. به نوعى نيروى درونى. فقط يك رو نداشته باشيد. شيرين، دلپذير و خوب. از شر متوسط بودن خلاص شويد و آن نابودكننده اى كه در درونتان وجود دارد، پيدا كنيد. استلا ادلر #stellaadler #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
58 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: اگر به اندازه كافى شجاع باشى كه خداحافظى كنى، زندگى سلامى جديد به تو هديه خواهد داد. پائولو كوئلو #paulocoelho #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
56 3
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: اگر شما شخص جوانى هستيد، همانطور كه من بودم، و شما در خانه خود هستيد، و ميگويند شما عجيب و غريب يا غير معمول هستيد، من اينجا هستم كه به شما بگويم انتقاد آنها به حساب نمي آيد. دنياى آنها به پايان ميرسد. شما باقى ميمانيد. جاستين تيمبرلك #justintimberlake #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
52 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: آنچه حقيقت ماست، ريشه بازيگرى ماست. سنفورد ميزنر #sanfordmeisner #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
52 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: كسانى كه ميرقصند، ديوانه به نظر ميرسند، از ديد كسانى كه نميتوانند موسيقى را بشنوند. نيچه #neitzsche #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
58 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: اگر كتابى هست كه ميخواهى آن را بخوانى، اما هنوز نوشته نشده است، بنابراين تو بايد آن را بنويسى. تونى موريسون #tonimorrison #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
53 4
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: هيچ چيز زيباتر از اين نيست كه مفاهيم، ايده ها و تعابير چند وجهي، تركيبى و شاعرانه اى كه به طور طبيعى دور از دسترس شماست را به كار بگيرى و آنها را از آن خود كنى كالين فيرث #colinfirth #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
51 0
Any good thing that happens to someone you love can only be good for you too. 😉
142 3
give it all!! #claimyourpower
36 8
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: وقتى رابين هود را بازي ميكردم، ميدانستم كه بهترين نقش، نقش الن ريكمن است و اين مرا اذيت نميكرد. هميشه فكر ميكنم كه نقش اول بايد بهترين نقش مكمل ناميده شود. كوين كاستنر #kevincostner #act#actingtips #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
64 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: هيچوقت روى صحنه نمير. حتى اگر هيچ كار خاصى نميكنى، فعالانه آن را انجام بده. راجر الم #rogerallam #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
50 3
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: بازيگران در حال تماشاى بازى يكديگر هستند. به خاطر همين است كه شاهد اين همه بازى بد هستيم. وايولا ديويس #violadavis #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
43 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: يك بازيگر بايد كارى كند كه تماشاچي نويسنده را فراموش كند. كارگردان را فراموش كند. حتى وجود خود بازيگر را نيز فراموش كند. پاول سكافيلد #paulscofield #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
50 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: اگر ميدانستيد چقدر سختى و زحمت براى دستيابي به آن كشيده شده است، نامش را نبوغ نميگذاشتيد. مايكل انجلو #michelangelo #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
49 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: آنچه وظايف شما را به تاخير مي اندازد، وظايف شما هستند. سنفورد ميزنر #sanfordmeisner #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
46 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: وقتى از شرايط ميناليد، خودتان را قربانى شرايط نشان ميدهيد. آن شرايط را ترك كنيد، آن شرايط را عوض كنيد، يا آن را بپذيريد. هر كار ديگرى ديوانگى است. اكهارت تول #eckharttolle #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
56 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: هيچكس نميتواند به عقب برگردد و از ابتدا شروع كند، اما هر كسى ميتواند از امروز شروع كند و شروعى دوباره بسازد. جرد لتو #jaredleto #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
60 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: زندگيتان را با هيچكس مقايسه نكنيد. شما از آنچه بر آنها گذشته هيچ اطلاعى نداريد. سم كاترن #samcawthorn #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
50 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: عقايدى كه ديگران در مورد تو دارند، مشكل خودشان است، نه تو. اليزابت كابلر روز #elisabethkublerross #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
57 0
Today is the perfect day to take a new step. #CarpeDiem Jesse
62 3
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: بازيگرى خوب، اصلا آسان نيست. هر كس اين را بگويد يا بى سواد است يا كلاهبردار. يكي از سخت ترين كارها پذيرش اين است كه بازيگرى كار سختى است. رابرت كوئن #robertcohen #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
56 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: خوشبختى راز تمام زيبائيهاست. هيچ زيبايى بدون خوشبختى جذاب نيست. كريستين ديور #christiandior #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
59 3
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: رها نكن. امروز سختى را تحمل كن، و بقيه عمرت را به عنوان يك قهرمان زندگى كن. محمد على كلى #mohammadali #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
45 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: هميشه در بازيگرى حس تازگى وجود دارد، چون تو تر و تازه به سراغ هر نقش جديدى ميروى. لوپيتا انيونگو #lupitanyongo #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
61 1
“What you seek is seeking you.” - Rumi . . I love this because it reminds me that the things I desire in my life and the things that seem to calling me are there for a reason. It’s not happening by accident, I didn’t make it up. What I Seek is also seeking me! 💕😊☺️ . . What are you seeking? It’s also seeking you. Remember that.
33 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: من فكر ميكنم وظيفه يك هنرمند بسيار پيچيده تر از آن چيزي است كه مردم تصور ميكنند. جودي فاستر #jodiefoster #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
64 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: من نقشها را بازى نميكنم، من خود آنها هستم. درو بريمور #drewbarrymore #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
62 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: زندگي بر همه چيز مقدم است. آنچه در يك كاركتر ميبينم، سعي ميكنم اول در زندگي آن را ببينم. دنيل دي لوييس #danieldaylewis #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
68 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: اگر هميشه تلاش كنيد كه نرمال باشيد، هيچگاه نخواهيد فهميد كه چقدر ميتوانيد فوق العاده باشيد. مايا انجلو #mayaangelou #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
61 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: اگر در حال رد شدن از درون جهنم هستيد، به حركت كردن ادامه دهيد. وينستون چرچيل #winstonchurchill #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
79 4
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: اجازه نميدهم كسي كه پاهاي كثيفي دارد از درون ذهن من عبور كند. گاندي #gandhi #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
66 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: اگر بر روي نتايج تمركز كنيد، هيچوقت تغيير نميكنيد. اگر بر روي تغيير تمركز كنيد، نتايج را بدست مي آوريد. جك ديكسون #jackdixon #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
62 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: اگر زمان خيلي زيادي را صرف فكر كردن به يك چيز بكنيد، هيچوقت انجامش نخواهيد داد. بروس لي #brucelee #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
62 3
63 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: فكر ميكنم كه هيچوقت به سقف ظرفيتهايم حتي نزديك هم نشدم. بر خلاف يك پيانيست يا فلوتيست، بازيگر ابزاري دارد كه به طور مداوم در حال تغيير است. كري واشينگتون #kerrywashington #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
62 0