#Amen Good morning everyone 💋✨
0 0
❤❤🙇‍♂️#Amen✌
1 0
#iran#iranian#jesus#god#father#son#holyspirit #lord#savior#peace#love#hope#faith#forgiveness#hallelujah#amen#ایران#آزادی#آرامش#پدر#پسر#روح القدوس#خداوند#ایمان#محبت#امید#عیسی مسیح#بخشش#آمین#هللویا در تنگی خود خداوند را خواندم، و خداوند اجابتم فرموده، مرا فراخی بخشید. خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟ خداوند همچون یاور من با من است؛ پس پیروزمندانه بر نفرت‌کنندگانم خواهم نگریست! پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر انسان. پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر امیران. مزمور ۱۱۸:۵‭-‬۹
10 2
0 0