راهنماى بازيگرى روزانه: اتكاء به خود، كليد يك زندگى نيرومند است. انسان بايد به درون نگاه كند تا جوابهايش را بيابد. رابين ويليامز ———————————— اگر مايل بوديد نظرتون رو در مورد متن بالا بنويسيد تا از نظرات هم استفاده كنيم. I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. #robinwilliams #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
42 3
راهنماى بازيگرى روزانه: بازيگران نبايد از اين حقيقت كه ميترسند، بترسند. فكر ميكنم كه اين ترس نشانه خوبيست. ناومى هريس ————————————- اگر مايل بوديد نظرتونو در مورد متن بالا بنويسيد تا از نظرات هم استفاده كنيم. ——————————————— I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. #naomieharris #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
44 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: براى من، هيچ چيز شگفت انگيزتر و در خور تماشاتر از زندگى واقعى نيست. اين مردم در وضعيتهاى وخيمى به سر ميبرند، زمانى كه حادثه بزرگى در زندگيشان رخ ميدهد. دبرا مسينگ #debramessing #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
48 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: هيچوقت به هيچكس اجازه ندهيد كه باعث شود احساس كنيد كه لياقت آنچه ميخواهيد را نداريد. هيث لجر #heathledger #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
41 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: من بازيگرى كه هيچ كاري انجام نميدهد ولى انگار دارد كارهاى زيادى انجام ميدهد را تحسين ميكنم. خودم دوست دارم بتوانم در حين بازى با انجام كارهاى بسيار كم، در حال انجام كارهاى زيادى باشم. تيلر كيش #taylorkitsch #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
45 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: ما نميتوانيم كماكان انقدر محدود به سينما فكر كنيم. ما هنوز نميدانيم سينما دقيقا چيست. شايد سينما فقط به گذشته يا صد سال اول اين حرفه اطلاق شود، زمانى كه مردم براى ديدن يك فيلم به سالن ميرفتند. متوجه هستيد؟ مارتين اسكورسيزى #martinscorsese #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
48 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: من بيشترين لذت را با از دست دادن خويشتن به دست مى آورم كه فقط با درك جزئيات يك زندگى ديگر امكان پذير است. دنيل دى لوئيس #danieldeylewis #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
53 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: هر لحظه را طورى بازى كنيد كه انگار تمام كائنات در يك تعادل كامل بين نيروهاى خوبى و شيطانى است و عمل شما آخرين ضربه اى است كه تمام خلقت را به يك سمت يا سمت ديگر سوق ميدهد. لرى سيلوربرگ #larrysilverberg #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
41 0
#Repost @breakdownservices (@get_repost) ・・・ #ActorsTip: Make sure your headshots look like you. After all, YOU were called into the audition for a reason!
35 0
#ActorsTip: Make sure your headshots look like you. After all, YOU were called into the audition for a reason!
45 3
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: در تمام لحظه هاى زندگيم، به شدت ميترسيدم... و اجازه ندادم اين ترس جلوى انجام دادن حتى يكى از كارهايى كه ميخواستم انجام بدهم را بگيرد. جرجيا اُكيفى #georgiaokeefe #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
51 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: من به اين اعتقاد ندارم كه حركتى براى حرفه ام خوب است يا حركتى براى حرفه ام خوب نيست. من فقط كارهايى را انجام ميدهم كه خوشحالم ميكنند. ووپى گلدبرگ #whoopigoldberg #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
45 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: شما نميتوانيد كسى كه نااميد نشده و به هيچ عنوان تسليم نميشود شكست بدهى. بيب روث #baberuth #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
50 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: بازيگران نياز به نوعى خشونت درونى دارند. به نوعى نيروى درونى. فقط يك رو نداشته باشيد. شيرين، دلپذير و خوب. از شر متوسط بودن خلاص شويد و آن نابودكننده اى كه در درونتان وجود دارد، پيدا كنيد. استلا ادلر #stellaadler #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
58 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: اگر به اندازه كافى شجاع باشى كه خداحافظى كنى، زندگى سلامى جديد به تو هديه خواهد داد. پائولو كوئلو #paulocoelho #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
56 3
#childactor between 8-15 #actor #actress #pro#productions #Nig#Nigeria #Lagos #Nollywood #aud#auditions #auditioning #auditionscall #auditions #act#actors/a> #actors #acting #CastingDirector #Nigeria #abuja #film #movie #radiorepublik #radiorepublikmovies #productions #Repost @lalaakindoju (@get_repost) ・・・ WE ARE CASTING!!!! . . Do you have talented children? Do you know talented children? Do you teach talented children? Have you worked with talented children before??? Are they between 8 and 15years old??? Please send them our way! . . We will announce the best 30 entries we receive on Monday.
48 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: اگر شما شخص جوانى هستيد، همانطور كه من بودم، و شما در خانه خود هستيد، و ميگويند شما عجيب و غريب يا غير معمول هستيد، من اينجا هستم كه به شما بگويم انتقاد آنها به حساب نمي آيد. دنياى آنها به پايان ميرسد. شما باقى ميمانيد. جاستين تيمبرلك #justintimberlake #act#actingtips #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
52 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: آنچه حقيقت ماست، ريشه بازيگرى ماست. سنفورد ميزنر #sanfordmeisner #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
52 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: كسانى كه ميرقصند، ديوانه به نظر ميرسند، از ديد كسانى كه نميتوانند موسيقى را بشنوند. نيچه #neitzsche #act#actingtips #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
58 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: اگر كتابى هست كه ميخواهى آن را بخوانى، اما هنوز نوشته نشده است، بنابراين تو بايد آن را بنويسى. تونى موريسون #tonimorrison #act#actingtips #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
53 4
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: هيچ چيز زيباتر از اين نيست كه مفاهيم، ايده ها و تعابير چند وجهي، تركيبى و شاعرانه اى كه به طور طبيعى دور از دسترس شماست را به كار بگيرى و آنها را از آن خود كنى كالين فيرث #colinfirth #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
51 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: وقتى رابين هود را بازي ميكردم، ميدانستم كه بهترين نقش، نقش الن ريكمن است و اين مرا اذيت نميكرد. هميشه فكر ميكنم كه نقش اول بايد بهترين نقش مكمل ناميده شود. كوين كاستنر #kevincostner #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
64 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: هيچوقت روى صحنه نمير. حتى اگر هيچ كار خاصى نميكنى، فعالانه آن را انجام بده. راجر الم #rogerallam #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
50 3
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: بازيگران در حال تماشاى بازى يكديگر هستند. به خاطر همين است كه شاهد اين همه بازى بد هستيم. وايولا ديويس #violadavis #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
43 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: يك بازيگر بايد كارى كند كه تماشاچي نويسنده را فراموش كند. كارگردان را فراموش كند. حتى وجود خود بازيگر را نيز فراموش كند. پاول سكافيلد #paulscofield #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
50 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: اگر ميدانستيد چقدر سختى و زحمت براى دستيابي به آن كشيده شده است، نامش را نبوغ نميگذاشتيد. مايكل انجلو #michelangelo #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
49 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: آنچه وظايف شما را به تاخير مي اندازد، وظايف شما هستند. سنفورد ميزنر #sanfordmeisner #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
46 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: وقتى از شرايط ميناليد، خودتان را قربانى شرايط نشان ميدهيد. آن شرايط را ترك كنيد، آن شرايط را عوض كنيد، يا آن را بپذيريد. هر كار ديگرى ديوانگى است. اكهارت تول #eckharttolle #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
56 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: هيچكس نميتواند به عقب برگردد و از ابتدا شروع كند، اما هر كسى ميتواند از امروز شروع كند و شروعى دوباره بسازد. جرد لتو #jaredleto #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
60 0
Actor tip- I always wear plain colored tops to auditions and snap a photo of myself before the audition. Usually I wear something blue, because it’s my favorite color. By snapping a pic, I can remember what I wore and wear the same outfit, if I am lucky enough to get a call back. #styleby54 #tweenblogger #ilovefashion #act#actorstip #whatiwore #fallfashion #iloveblue #actorslife #fashion #kidactor #actor
64 3
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: زندگيتان را با هيچكس مقايسه نكنيد. شما از آنچه بر آنها گذشته هيچ اطلاعى نداريد. سم كاترن #samcawthorn #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
50 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: عقايدى كه ديگران در مورد تو دارند، مشكل خودشان است، نه تو. اليزابت كابلر روز #elisabethkublerross #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
57 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: بازيگرى خوب، اصلا آسان نيست. هر كس اين را بگويد يا بى سواد است يا كلاهبردار. يكي از سخت ترين كارها پذيرش اين است كه بازيگرى كار سختى است. رابرت كوئن #robertcohen #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
56 0
Don't wait for that big job creat your own show reel. #actress #director #actor #fil#filmmaker #blogger #scriptsupervisor #producer#productions #Nollywood #Nigeria #abuja #Lagos #film #movie #cas#castingcall #casting #aud#auditions #auditioning #auditionscall #auditions #actorstip #Repost @anactorsplayhouse (@get_repost) ・・・ Hey housemates! Don’t wait for the big jobs before you create your #reel the world is changing. Most Casting directors pay more attention to your reel than your resume. If you have not done the jobs that you can get good clips from, create your monologue, scene or short, edit and put it together. Use graphics to put your name, contacts and other details. There are apps that can get this done for you. Get your reel and send it out there. You never know who will stumble on it. Good luck 👍🏽 #monologue
35 4
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: خوشبختى راز تمام زيبائيهاست. هيچ زيبايى بدون خوشبختى جذاب نيست. كريستين ديور #christiandior #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
59 3
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: رها نكن. امروز سختى را تحمل كن، و بقيه عمرت را به عنوان يك قهرمان زندگى كن. محمد على كلى #mohammadali #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
45 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: هميشه در بازيگرى حس تازگى وجود دارد، چون تو تر و تازه به سراغ هر نقش جديدى ميروى. لوپيتا انيونگو #lupitanyongo #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
61 1
#cas#casting #casting #actor #actress #pro#productions #Nig#Nigeria #Lagos #Nol#Nollywood #aud#auditions #auditioning #auditionscall #auditions #act#actors/a> #actors #acting #CastingDirector #Nigeria #Nollywood #scriptsupervisor #filmmaker #radiorepublik #radiorepublikmovies #productions #Repost @div@divergententerprise (@get_repost) ・・・ @divergententerprise is hiring! Do you have relevant film making and script writing experience? Are you versatile, flexible, innovative and able to think outside the box? If yes, then we want to meet with you. Send your CV and portfolio to hr.divergententerprise@gmail.com
64 3
Acting tip from Jessica chastain: use scent to get into character! Such a good idea, can't wait to try it. Longing for a character! 👏To be immersed in art would be amazing. #actorslife #actorstip #scent
12 0
Did you know...U should move around while you are saying your lines. ➡️↘️↗️⬅️ It's been scientifically proven to aid memory! #script #actorslines #acting #kingdomdramaschool #actorstip
59 0
Want to bypass the “gatekeepers” & make direct connection with CDs? Learn how-Free social media training for #actors (link in bio)
92 3
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: من فكر ميكنم وظيفه يك هنرمند بسيار پيچيده تر از آن چيزي است كه مردم تصور ميكنند. جودي فاستر #jodiefoster #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
64 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماى بازيگرى روزانه: من نقشها را بازى نميكنم، من خود آنها هستم. درو بريمور #drewbarrymore #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
62 0
Is Monday again. In today's class we have @adesuaetomi with the 7 #audition #tip. Link is in the bio 👆#auditions #auditioning #auditionscall #auditions #act#actors/a> #actors #acting #CastingDirector #Nig#Nigeria #Nol#Nollywood #scriptsupervisor #scriptwriter #rad#rad#radiorepublikmovies #radiorepublik #radiorepublikmovies #productions #Nollywood #Nigeria #abuja #Lagos #film #movie #filmmaker
57 3
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: زندگي بر همه چيز مقدم است. آنچه در يك كاركتر ميبينم، سعي ميكنم اول در زندگي آن را ببينم. دنيل دي لوييس #danieldaylewis #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
68 0
Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rave at close of day; Rage, rage against the dying of the light. ~ Dylan Thomas ❤️ Love this poem and it always hits home when I'm feeling heavy from pursuing a full creative life and passion against all odds. That life is short and one must rage on. Thanks for the capture 📷: @perlamaarek ❤️ • • • • • • • • • • • • • • • • • #headshot #artist #actresslife #red #workinghard #getoutthere #actorstip #audition #losangeles #castingdirector #castingdirectors #fil#filmng #director #femaledirector #blueeyes #cheeky #sideglance #theater #poetry #film #performing #dance #flamencodancer
110 8
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: اگر هميشه تلاش كنيد كه نرمال باشيد، هيچگاه نخواهيد فهميد كه چقدر ميتوانيد فوق العاده باشيد. مايا انجلو #mayaangelou #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
61 0
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: اگر در حال رد شدن از درون جهنم هستيد، به حركت كردن ادامه دهيد. وينستون چرچيل #winstonchurchill #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
79 4
Double audition day tip: when switching from business to casual, don't forget to change your shoes! #ActorsLife #WardrobeChange . . #audition #business #casual #sho#shoes #actorstip #dontforget #rushing #shoes #wardrobe #lookthepart
46 2
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: اجازه نميدهم كسي كه پاهاي كثيفي دارد از درون ذهن من عبور كند. گاندي #gandhi #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
66 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: اگر بر روي نتايج تمركز كنيد، هيچوقت تغيير نميكنيد. اگر بر روي تغيير تمركز كنيد، نتايج را بدست مي آوريد. جك ديكسون #jackdixon #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
62 2
What have you learnt so far? DM us for feedbacks. As an upcoming a m #act#actor #act#actress it is important you develop yourself. Link in the bio.. ##pro#producer #actress #director #actor #fil#fil#filmr #blogger #scriptsupervisor #producer #film #mov#movie #radiorepublik #radiorepublikmovies #productions #Nollywood #Nigeria #abuja #Lagos #film #movie #hausamovie #arewa #aud#auditions #auditioning #auditionscall #auditions #actorstip #cas#cas#casting #casting #cast
57 1
I give you a new tip everyday, hopefully you find it useful in your journey. راهنماي بازيگرى روزانه: اگر زمان خيلي زيادي را صرف فكر كردن به يك چيز بكنيد، هيچوقت انجامش نخواهيد داد. بروس لي #brucelee #act#acting #actors #acting #actorstip #actorsguide #actorsinspiration #art #artist #artistic #artnerd #artgram #cinema #theater #stage #quote #quotes #qoute #qoutes #ins#inspirationalquotesz #inspirationquotes #inspiration #inspirationdaily #behzadag_actingtips #بازيگري#بازيگر #راهنماي_بازيگري #درسهاي_بازيگري #بازيگري_سينما #بازيگري_تئاتر
62 3